Omvände sig den förlorade sonen? Isåfall hur?

NOTERA: Jesus berätta denna liknelse för en farisé. Jesus predikade fri nåd till en lagens man…

Läs Luk 15:11-32 Vad hände?

Innan vi går in i berättelsen tittar vi på ordet omvändelse på hebreiska som är Shuvh

Det betyder ordagrant “vänd (tillbaka) till nåden”. Jag skulle påstå att detta tyvärr inte är vad majoriteten av evangelikala predikanter predikar. Det är värdsvid skillnad på vänd om från synd (eller vad man egentligen åsyftar SLUTA SYNDA!) och vänd dig till nåden.

Jag är övertygad att när vi vänder tillbaka till nåden förlorar synden sin kraft. Sann biblisk omvändelse handlar om att du inte klarar av det själv. Du behöver Gud!

Grekiska ordet för omvändelse är metanoia som betyder förändrat sinne.Från MIG till HONOM!

Låt oss gå in i liknelsen:

Sonen vände sig bort från Fadern, gick ut i världen och spenderade alla sina pengar på allt möjligt destruktivt, besökte prostituerade. Detta var en man i djup synd. Och ofta när vi predikar denna berättelsen så ligger fokus på att sonen synade i gärning, men hans största synd är faktiskt att han med sina beslut sa:

“Jag klarar mig själv Pappa (Gud) jag behöver inte dig.” Detta är vad bibeln kallar självrättfärdighet.

Allt eftersom tiden gick förlorade sonen sina pengar. Just då kom en hungersnöd över landet där han var och han blev tvungen att skaffa ett jobb- han fick vakta svin(bland det lägsta man kunde göra som jude vid den tiden).

Många menar att sonen senare kände dåligt samvete för sina synder och omvände sig, detta är inte vad texten säger. Låt oss läsa vers 17-18:

“Då kom han till besinning och sade: Hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd, och här håller jag på att dö av svält. Jag vill stå upp och gå till min far och säga till honom: Far, jag har syndat mot himlen och inför dig.”

Sonen omvände sig, ja, men inte som vi brukar höra det berättas. Han omvände sig bort ifrån sin egentillräcklighet och sina egna gärningar när han insåg att han inte klarade sig själv. Sonen försökte bara rädda situationen, han började slipa på ett tal. Men det var inte syndabördan som förde honom på väg hemåt. Hans fokus var inte på att han hade syndat utan snarare att han inte kunde klara sig på egen hand. Detta är sann biblisk omvändelse. Detta är en position där Gud kan möta dig och förvandla dig, mitt i din svaghet och otillräcklighet.

När han mötte Fadern hann han inte ens få fram “Fader jag har syndat…” Varför? För att Fadern brydde sig inte! Det som betydde något var att sonen hade kommit hem. Att sonen BEHÖVDE honom!!

Jesus sade “omvänd er och tro evangelium” (Markus 1:5) Detta syftar till ett förändrat sett att tänka snarare än ett förändrat handlingsmöntster. Det syftar också till att vi vänder oss TILL något snarare än från något.

Bröder och systrar vänd er tillbaka till Nåden!

-Andreas Cucca

 

Posted by admin in undervisning, 0 comments

Did the prodigal son repent? If so, how?

NOTE: Jesus is telling this parable to pharisee. Jesus preached free grace to a man of the law…

Read Luk 15:11-32 What happened?

First of all lets look at the word repentance in Hebrew the word Shuvh

It literally means ”turn (back) to grace”. I mean firmly that this isn´t preached in evangelical churches. It’s a world wide difference between repent from sin (or what is rather implied STOP SINNING) VS turn to grace.

I belive that when we turn to grace sin looses its power. True biblical repentece is turning to grace and realising you cant do it yourself.

The greek word for repentence is metanoia means a change of mind. From ME to HIM!

Lets get into the parable:

The son turned away from the Father and went out into the world spending his money on alot of bad things even paid for prostitutes. This would be a man deep in his sins. And often when this story is preachd, the focus is that the son sinned in actions, but his ultimate sin was to say:

”I can do it my self, Father (God) I dont need you” This is what the bible calls selfrigtheousness.

As time went on the son lost all his money at the same time a famine swept the nation he was in and he was forced to watch swine. This is probaby the lowest job you could have in the context Jesus was telling this parable.

Many then says that the son felt guilty for his sins and repented, this is not in the text my friend. Lets read vers 17-18:

”And when he came to himself, he said, How many hired servants of my father’s have bread enough and to spare, and I perish with hunger! I will arise and go to my father, and will say unto him, Father, I have sinned against heaven, and before thee”

The son did repent, but not as we are use to hear the story…

Yes he repented, he turned away from his self-sufficiency and his own efforts as he realised he couldnt manage on his own. To son just tried to save his situation, he said ”I will say to my father…” this isnt why he did turned to his Fathers house. His focus wasnt really that he sinned and needed to turn from his sins but rather that he couldent survive on his own.This is true biblical repentence. This is a position were Grace can meet you and transform you.

As he met the Father he wasnt able to say ”father I have sinned…” Why? Because the Father didnt care!! The only thing that matterd was that his son had come home. That his son NEEDED him!!

Lord Jesus said “repent and believe in the gospel” (Mark 1:15) This would imply a change of mind rather then a change of actions in first hand. It also implys turning TO something rather turning from something.

Brothers and sisters turn to Grace!!

-Andreas Cucca

Posted by admin, 1 comment